റിലയന്‍സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ നമ്പർ പോര്‍ട്ടബിലിറ്റി കാലാവധി നീട്ടി
January 5, 2018 9:46 am

റിലയന്‍സ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍സിന്റെ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് മറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കിലേക്ക് മാറാനുള്ള സമയപരിധി ട്രായ് ഒരു മാസം കൂടി നീട്ടി നല്‍കി.റിലയന്‍സ്