സ്വപ്നയ്ക്ക് ബോഡിഗാർഡ്; സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ട് ജീവനക്കാർ
June 12, 2022 3:39 pm

പാലക്കാട്: സ്വയം സുരക്ഷ വർധിപ്പിച്ച് സ്വപ്ന സുരേഷ്. സ്വന്തം നിലയിലാണ് സ്വപ്ന സുരേഷ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. തന്റെ ജീവന്