ഗോൾഫ് GTI ക്ലബ്സ്‌പോർട്ട് പതിപ്പ് അവതരിപ്പിച്ച് ഫോക്സ്‍വാഗൺ
October 19, 2020 8:50 am

ഫോക്സ്‍വാഗൺ തങ്ങളുടെ ക്ലബ്‌സ്പോർട്ട്’ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. നവംബറിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ വാഹനത്തിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. പുതിയ ഗോൾഫ് GTI ക്ലബ്സ്‌പോർട്ട്