2021 ക്വിഡ് ഇലക്ട്രിക് അവതരിപ്പിച്ച് റെനോ
October 17, 2020 10:21 am

യൂറോപ്യൻ വിപണിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പുതിയ ഡാസിയ സ്പ്രിംഗ് ഇലക്ട്രിക് (2021 റെനോ ക്വിഡ് ഇലക്ട്രിക്). യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന