പാലക്കാട് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ 29 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കോവിഡ്
April 16, 2021 1:45 pm

പാലക്കാട്: പാലക്കാട് വസ്ത്രവ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെ 29 ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പ്രീതി സില്‍ക്ക്സ് എന്ന വസ്ത്രവ്യാപാര ശാലയിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്കാണ് കൊവിഡ്