ജമ്മുകശ്മീരും ല‍ഡാക്കും കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശങ്ങളാക്കിയ നടപടി പ്രാബല്യത്തില്‍
October 31, 2019 9:28 am

കശ്മീര്‍ : ജമ്മു കശ്മീര്‍, ലഡാക്ക് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങള്‍ നിലവില്‍ വന്നു. 370 ആം അനുഛേദം എടുത്തു കളഞ്ഞ് മൂന്ന്