130 ആഗോള ഭാഷകളും 27 ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളുമായി പുതിയ കീബോര്‍ഡ്‌
November 7, 2017 4:50 pm

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന്യമുള്ള ഭാഗമാണ് കീബോര്‍ഡ്.പുതിയതരം കീബോര്‍ഡുകളും ഇപ്പോള്‍ പല കമ്പനികളും അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് സമാനമായും അല്ലാതേയും കീകള്‍