രാജ്യത്ത് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആ ഫോണ്‍ വിളിക്ക് 25 വയസ്സ്
July 31, 2020 8:46 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജ്യത്ത് മൊബൈല്‍ഫോണ്‍ വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച ആദ്യ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ വിളിക്ക് ഇന്നേക്ക് 25 വയസ് തികഞ്ഞു. 1995