അക്കൗണ്ടില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സില്ലാതെ ഡെബിറ്റ്കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ 17 രൂപമുതല്‍ പിഴ
March 26, 2018 1:25 pm

മുംബൈ: അക്കൗണ്ടില്‍ മിനിമം ബാലന്‍സ് ഇല്ലെന്നറിയാതെ ഏതെങ്കിലും എടിഎമ്മിലോ സൂപ്പര്‍മാര്‍ക്കറ്റിലോ ഡെബിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഉപയോഗിച്ചാല്‍ ബാങ്കുകള്‍ ഈടാക്കുന്നത് 17 രൂപമുതല്‍