ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 2476 പേരില്‍ 461 പേര്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉള്ളവര്‍
August 26, 2020 7:32 pm

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് കൊവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച 2476 പേരില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ രോഗികള്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത്. 461 പേര്‍ക്കാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത്