കഥകളുടെ രാജകുമാരൻ ബേപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താനെ വീണ്ടും ഓര്‍മ്മിക്കുമ്പോള്‍ . .
July 5, 2017 10:18 am

മലയാള സാഹിത്യത്തില്‍ കഥകളുടെ സുല്‍ത്താനായി ഒരാള്‍ മാത്രമേയുള്ളു ,ബേപ്പൂര്‍ സുല്‍ത്താന്‍ എന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീര്‍. സാധാരണക്കാരന്റെ ഭാഷയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ