പ്രദേശിക വാർത്തകൾ ഇനി വേഗം കണ്ടെത്താം; അടിമുടി മാറിവുമായി ഗൂഗിൾ ന്യൂസ്
June 23, 2022 7:20 am

ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് എളുപ്പമാക്കുന്ന പുതിയ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഡിസൈനുമായി ഗൂഗിൾ ന്യൂസ് . ഗൂഗിൾ തങ്ങളുടെ 20 -ാം