പുതിയ ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കി ബുക്കിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ആരംഭിച്ചു
November 8, 2022 11:57 pm

വാഹന പ്രേമികൾ കാത്തിരിക്കുന്ന പുതിയ 2023 ജീപ്പ് ഗ്രാൻഡ് ചെറോക്കിയുടെ ബുക്കിംഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചു. വില നവംബർ 11-ന്