2022 എൻ‌ഡ്യൂറോ സീരിസുമായി ഹസ്‌ഖ്‌വർണ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ്
May 16, 2021 12:07 pm

അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ  2022 എൻ‌ഡ്യൂറോ ശ്രേണി വെളിപ്പെടുത്തി ഹസ്‌ഖ്‌വർണ മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് TE, FE എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ശ്രേണികളിലായിട്ടാണ് ഇവ