ഇതാ പുത്തന്‍ ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ്, അറിയേണ്ടതെല്ലാം
May 22, 2022 11:05 am

2020-ൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‍തതിനുശേഷം, ടിവിഎസ് ഐക്യൂബ് ഒരു മോഡലിലും ഒരു പെയിന്റ് സ്‍കീമിലും മാത്രമേ ലഭ്യമായിരുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതൽ