മാലിന്യത്തിൽ നിന്നൊരു കാർ ; മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികള്‍ ഉണ്ടാക്കിയ ഇ- കാർ അന്താരാഷ്ട്ര വേദിയിൽ
September 17, 2022 2:18 pm

തിരുവനന്തപുരം ബാർട്ടൻ ഹിൽ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർഥികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‍ത ഇലക്ട്രിക് കാർ രാജ്യാന്തര എനർജി കാര്യക്ഷമത മത്സരമായ