2022 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസ് ഭാഗ്യ ചിഹ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു
April 5, 2020 9:40 am

ഹാന്‍ചൗ (ചൈന) കിഴക്കന്‍ ചൈനയിലെ പൈതൃക നഗരമായ ഹാന്‍ചൗ വേദിയാകുന്ന 2022 ഏഷ്യന്‍ ഗെയിംസിന്റെ ഭാഗ്യചിഹ്നങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചു. കോങ്കോങ്, ലിയാന്‍ലിയാന്‍,