2021 സുസുക്കി ഹയാബൂസ പുറത്തിറക്കി ; വില 16.40 ലക്ഷം രൂപ
April 26, 2021 4:53 pm

 2021 ഹയാബൂസ പുറത്തിറക്കി സുസുക്കി മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യ. CKD റൂട്ട് വഴിയാണ് മോട്ടോർ‌സൈക്കിൾ‌ എത്തുന്നത്. 16.40 ലക്ഷം രൂപയാണ് ബൈക്കിന്റെ