പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളുമായി 2021 സ്വിഫ്റ്റ് പതിപ്പ് ഈ മാസം വിപണിയിൽ
February 6, 2021 5:55 pm

പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളുമായി 2021 പതിപ്പ് ഈ മാസം തന്നെ വിപണിയിലെത്തിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഏറെ ജനപ്രീതിയുള്ള മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ്. 2021 സ്വിഫ്റ്റ് പതിപ്പിൽ