ഡ്യുക്കാട്ടി 2021 സൂപ്പര്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് 950 പുറത്തിറക്കി
November 19, 2020 4:20 pm

2021 സൂപ്പര്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് 950 പുറത്തിറക്കി ഡ്യുക്കാട്ടി. ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം പ്രകടമായിരിക്കുന്നത് സ്‌റ്റൈലിംഗിലാണ്. പുനര്‍രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്ത എല്‍ഇഡി ലൈറ്റിംഗ്, സ്‌പോര്‍ട്ടി