2021 മിനി ശ്രേണി ഇന്ത്യയിലേക്ക്
June 25, 2021 9:49 am

ബ്രിട്ടീഷ് കാര്‍ നിര്‍മ്മാതാക്കളായ മിനി ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ 2021 കാര്‍ ശ്രേണി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചതായി ഓട്ടോ കാര്‍ ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട്