2021 മോഡല്‍ ടൊയോട്ടയുടെ 14 സീറ്റര്‍ എംപിവി ഹിയാസ് ഇനി ഇന്ത്യന്‍ നിരത്തുകളില്‍
May 12, 2021 9:36 am

ടൊയോട്ടയുടെ 14 സീറ്റര്‍ എംപിവി ഹിയാസ് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തി. ഔദ്യോഗികമായി ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഹിയാസ് എംപിവി 55 ലക്ഷം രൂപ