സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി; 1000 കോടി രൂപ കൂടി കടമെടുക്കുന്നു
September 30, 2022 7:13 am

തിരുവനന്തപുരം: സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ കടമെടുക്കുന്നു. 1000 കോടി രൂപയാണ് കടമെടുക്കുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ച പരിധിക്കുള്ളിൽ