ഷവോമി മി എയര്‍ഡോട്ട്‌സ് യൂത്ത് എഡിഷന്‍, മി ടിവി, മി നോട്ട്ബുക്ക് എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു
November 8, 2018 2:22 pm

ഷവോമി പുതിയ വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ഫോണുകള്‍, മി നോട്ട്ബുക്ക്, 65 ഇഞ്ച് മി ടിവി എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചു. ചൈനയിലാണ് ഇവ മൂന്നും