ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ടെലിവിഷൻ വിതരണത്തിന് ചൈന ; ലക്ഷ്യം ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രചാരണം
February 23, 2018 11:16 am

ബെയ്‌ജിംഗ് : ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ഭരണകക്ഷി പാർട്ടിയായ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രചാരണം സമൂഹത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ടെലിവിഷൻ വിതരണത്തിനൊരുങ്ങി