”മിന്നൽപിണറായ്” സ്വരാജും കൃഷ്ണദാസും, ഞെട്ടിയത് പത്രമുത്തശ്ശി !

ഗൗരിയമ്മയെ തഴഞ്ഞ് ഇ എം.എസ് ഇടപെട്ട് ഇ.കെ നായനാരെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയെന്ന കള്ളം പൊളിച്ചടുക്കി എം സ്വരാജും എൻ.എൻ കൃഷ്ണദാസും.(വീഡിയോ കാണുക)

Top