കാമ്പസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ‘ഇടപെട്ടാൽ’ സുധാകരനും ‘പൊള്ളും’

കേരളത്തിലെ ബഹു ഭൂരിപക്ഷം കാമ്പസുകളും, മുഴുവൻ സർവ്വകലാശാലാ യൂണിയനുകളും ഭരിക്കുന്ന എസ്.എഫ്.ഐ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഒറ്റപ്പെട്ടു പോലും . . (വീഡിയോ കാണുക)

Top