എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു സംഭവം തന്നെ

ത് അങ്ങനെയാണ്. ഒരാള്‍ മരിക്കുമ്പോഴാണ് അയാളുടെ വില നാടറിയുന്നത്. എസ്.പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യമെന്ന സംഗീതജ്ഞന്റെ മരണം മലയാള സംഗീത ലോകത്തിന് തീരാനഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒരാള്‍ ഇനി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യവും സംശയമാണ് . . .

Top