ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ ചരിത്രം ചികയുന്നവർ ഇതും അറിയണം

ഷ്ടമില്ലാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരഞ്ഞ് പിടിച്ച് പ്രതികാര നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നത് കാവി രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയാണ്. ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് നിരവധി . . .

Top