സൂപ്പർ താരങ്ങൾക്ക് വിരിച്ച ‘വലയിൽ’ കുടുങ്ങിയത് ‘ചെറുമീനുകൾ’

ശ്വര്യ കേരള യാത്രയുടെ ഹരിപ്പാട്ടെ സ്വീകരണം, ചെന്നിത്തല നേരിട്ട് ‘ സംവിധാനം ‘ ചെയ്തത്. സൂപ്പർ താരങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ട്, ഒടുവിൽ ആളെക്കൂട്ടാൻ പക്ഷേ കിട്ടിയത് രണ്ടാം കിട താരങ്ങളെ മാത്രം. (വീഡിയോ കാണുക)

Top