വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് 40 ലക്ഷം വരെ പിഴ ചുമത്തി ആർബിഐ

ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എട്ട് ബാങ്കുകൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്. ഒരു ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 40 ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴ ചുമത്തി. ഛത്തീസ്ഗഡ് രാജ്യ സഹകാരി ബാങ്ക്, ഗോവ സ്റ്റേറ്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഗർഹ സഹകരണ ബാങ്ക്, യവത്മാൽ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ജില സഹകാരി കേന്ദ്രീയ ബാങ്ക്, വാരൂദ് അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്, ഇന്ദാപൂർ അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് , കൂടാതെ ദി മെഹ്‌സാന അർബൻ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് എന്നീ ബാങ്കുകൾക്കാണ് പിഴ ചുമത്തിയത്.

ബാങ്കുകൾ ആർബിഐ നൽകിയ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്തതിനാലാണ് പിഴ ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കെവൈസി പുതുക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത അടക്കമുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാസവും വിവിധ ബാങ്കുകൾക്ക് ആർബിഐ പിഴ ചുമത്തിയിരുന്നു. ഫെഡറൽ ബാങ്കിന് കഴിഞ്ഞ മാസം ചുമത്തിയ പിഴ 5.72 കോടി രൂപയായിരുന്നു.

Top