ലോക്ഡൗണ്‍ ലംഘനം; സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 2047 പേര്‍ക്കെതിരെ കേസ്, 1962 അറസ്റ്റ്

തിരുവന്തപുരം: ലോക്ഡൗണ്‍ നിരോധനം ലംഘിച്ചു യാത്ര ചെയ്തതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് മാത്രം കേസെടുത്തത് 2047 പേര്‍ക്കെതിരെ. ഇന്ന് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 1962 പേരെയാണ്. 1481 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു പ്രകാരം കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവര്‍, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങള്‍ എന്ന ക്രമത്തില്‍:

തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി -77 കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 60 പേര്‍, 63 വാഹനങ്ങള്‍.
തിരുവനന്തപുരം റൂറല്‍ – 140 കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 147 പേര്‍, 118 വാഹനങ്ങള്‍.
കൊല്ലം സിറ്റി – 195 കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 202 പേര്‍, 142 വാഹനങ്ങള്‍.
കൊല്ലം റൂറല്‍ – 207കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 214 പേര്‍, 187 വാഹനങ്ങള്‍.
പത്തനംതിട്ട – 250കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 252 പേര്‍, 211 വാഹനങ്ങള്‍.
കോട്ടയം – 127കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 139 പേര്‍, 44 വാഹനങ്ങള്‍.
ആലപ്പുഴ – 136കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 142 പേര്‍, 90 വാഹനങ്ങള്‍.
ഇടുക്കി – 79കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 49 പേര്‍, 24 വാഹനങ്ങള്‍.
എറണാകുളം സിറ്റി – 42കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 85 പേര്‍, 23 വാഹനങ്ങള്‍.
എറണാകുളം റൂറല്‍ – 102കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 99 പേര്‍, 77 വാഹനങ്ങള്‍.
തൃശൂര്‍ സിറ്റി – 78കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 85 പേര്‍, 56 വാഹനങ്ങള്‍.
തൃശൂര്‍ റൂറല്‍ – 139കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 140 പേര്‍, 117 വാഹനങ്ങള്‍.
പാലക്കാട് – 68കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 78 പേര്‍, 57 വാഹനങ്ങള്‍.
മലപ്പുറം – 126കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 134 പേര്‍, 33 വാഹനങ്ങള്‍
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 97കേസുകള്‍, 95 വാഹനങ്ങള്‍.
കോഴിക്കോട് റൂറല്‍ – 17കേസുകള്‍, 11 വാഹനങ്ങള്‍
വയനാട് – 59കേസുകള്‍, 26, 44 വാഹനങ്ങള്‍.
കണ്ണൂര്‍ – 97കേസുകള്‍, 97, 80 വാഹനങ്ങള്‍.
കാസര്‍ഗോഡ് – 11കേസുകള്‍, അറസ്റ്റിലായവര്‍ 13 പേര്‍, 9 വാഹനങ്ങള്‍.

Top