ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ‘ലാവലിൻ’ ഏശില്ല, നിലവിലെ അവസ്ഥ അതാണ് !

ലാവലിൻ കേസ് ഇരുപത്തി ഒന്നാം തവണയും സുപ്രീംകോടതി മാറ്റി. ഇത്തവണയും, ഇതിനു കാരണമായത് സി.ബി.ഐയുടെ നിലപാട് തന്നെ. അതിനു അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ചതിനു പിന്നിലെ കാരണം ഇതാണ്. (വീഡിയോ കാണുക)

Top