കേരളത്തില്‍ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന

കേരളത്തിലെ സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ ഇന്ന് വര്‍ധന രേഖപ്പെടുത്തി. ഇന്ന് ഗ്രാമിന് 60 രൂപയും പവന് 480 രൂപയും കൂടി.ഗ്രമിന് 4,385 രൂപയും പവന് 35,080 രൂപയുമാണ് സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ വില്‍പ്പന നിരക്ക്.

ഫെബ്രുവരി 22 ന്, ഗ്രാമിന് 4,325 രൂപയായിരുന്നു നിരക്ക്. പവന് 34,600 രൂപയും. അന്താരാഷ്ട്ര സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വര്‍ധന റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കമ്മോഡിറ്റി വിപണിയില്‍ ട്രോയ് ഔണ്‍സിന് (31.1 ഗ്രാം) 1,814 ഡോളറാണ് നിലവിലെ നിരക്ക്.

Top