ഇനി,’സോളാറിൽ’ കുരുത്ത പകക്ക് അനിവാര്യമായ തിരിച്ചടി !

കോൺഗ്രസ്സിലെ ‘ഐ’ ഗ്രൂപ്പിനെ പിളർത്തി മധുരമായ പകവീട്ടലിന് ഒരുങ്ങി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി വിഭാഗം. ചെന്നിത്തലക്ക് ഇനി കഷ്ടകാലം . . .

Top