ആ നിലപാടിൽ കോൺഗ്രസ്സ് മാത്രമല്ല, മുസ്ലീം ലീഗും വെട്ടിലായി

‘സമസ്താപരാധം’ പറഞ്ഞിട്ടും കോൺഗ്രസ്സിനെ കൈവിട്ട് സമസ്ത , വെട്ടിലായത് മുസ്ലീം ലീഗ്, വെല്ലുവിളികൾക്കിടയിലും കാറ്റ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാകുമ്പോൾ . . .

Top