യു.ഡി.എഫിന് മാത്രമല്ല, വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും ഇത് കഷ്ടകാലം

തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പും നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പും അടുത്തിരിക്കെ നയിക്കാൻ പടനായകനില്ലാതെ പ്രതിരോധത്തിലാകുന്നത് പ്രതിപക്ഷം

Top