‘ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ്’ ഇനി മധുര പരഹാരങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധം

 

ഒക്ടോബര്‍ ഒന്ന് മുതല്‍ ‘ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ്’ മധുര പരഹാരങ്ങള്‍ക്കും നിര്‍ബന്ധമാക്കി ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി. ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത മധുരപലഹാര വില്‍പന തടയുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ദേശീയ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യവ്യാപകമായി നിബന്ധന നടപ്പാക്കും. മധുര പലഹാരം വിപണനം ചെയ്യുന്ന കടകളിലും ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ് പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കണം. പാക്ക് ചെയ്യാതെ വാങ്ങിക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ക്കാണ് ഇപ്പോള്‍ ബെസ്റ്റ് ബിഫോര്‍ ഡേറ്റ് നിര്‍ബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പാത്രങ്ങളിലോ ട്രേകളിലോ വില്‍പനയ്ക്ക് വച്ചിരിക്കുന്ന മധുര പലഹാരങ്ങള്‍ക്കും ഇത് ബാധകമാണ്.

Top