സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ അവതരിപ്പിച്ച് നിസാൻ

നിസാൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ച് നിസാൻ. ഒറിക്സുമായി സഹകരിച്ചാണ് നിർമാണം.  കൂടാതെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സീറോ ഡൗൺ പേയ്മെന്റ്, സീറോ ഇൻഷുറൻസ് ചെലവ്, സീറോ മെയിൻന്റെനൻസ് ചെലവ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പദ്ധതിയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നാമമാത്രമായ റീഫണ്ട് ചെയ്യുന്ന സെക്ക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റ് മാത്രമേ നൽകേണ്ടതുള്ളു എന്നും തുടർന്ന് മുൻകൂട്ടി തെരഞ്ഞെടുത്ത കാലാവധിയുടെ നിശ്ചിത പ്രതിമാസ ഫീസ് നിരക്ക് നൽകണമെന്നും നിസാൻ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു.

പ്ലാൻ അനുസരിച്ച്, നിസാൻ കാറുകളിൽ ഏറ്റവും താങ്ങാനാവുന്ന വാഹനമായിരിക്കും മാഗ്നൈറ്റ് XV മാനുവൽ വേരിയൻറ്. ഈ വേരിയന്റിനായി നിസാൻ പ്രതിമാസം, 17,999 ഫീസ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Top