ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് . . .

ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് . . .

ലോകസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അധികം നഷ്ടം സംഭവിക്കുക എൻ.ഡി.എയ്ക്ക് ആകും. ഘടക കക്ഷികൾ മൂലം മഹാരാഷ്ട്ര, ബീഹാർ, കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബി.ജെ.പിക്ക് തിരിച്ചടി ലഭിക്കാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ്.

Top