കാറിൽ നീന്തൽക്കുളം ഒരുക്കിയ സംഭവം; സഞ്ജു ടെക്കിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സന്നദ്ധ സേവനം
June 11, 2024 12:26 pm

അമ്പലപ്പുഴ: കാറിൽ നീന്തൽക്കുളം ഒരുക്കി റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത യൂട്യൂബർ സഞ്ജു ടെക്കിക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ സന്നദ്ധ സേവനം. മോട്ടർ

Top