സ്നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 685 ചിപ്പ്സെറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വിവോ വി30 ലൈറ്റ് 4ജി അവതരിപ്പിച്ചു
April 8, 2024 2:56 pm

വിവോ വി30 ലൈറ്റ് 4ജി അവതരിപ്പിച്ചു. സ്നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 685 ചിപ്പ്സെറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണില്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 14 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫണ്‍ടച്ച് ഓഎസ്

Top