തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് സംഘാടകർ; അടിയന്തര യോഗം ഉച്ചയ്ക്ക്
April 13, 2024 12:51 pm

തൃശൂർ: വനം വകുപ്പിന്റെ പുതിയ ഉത്തരവും ഹൈക്കോടതി ഇടപെടലും തൃശൂർ പൂരം നടത്തിപ്പ് പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് സംഘാടകർ. പൂരത്തിലെ മഠത്തിൽവരവ് പഞ്ചവാദ്യവും

Top