ഇനി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ‘എ.ഐ ചാറ്റ് ബോട്ട്’
April 13, 2024 10:11 am

പുതിയ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ചാറ്റ്‌ബോട്ടായ മെറ്റാ എഐ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, മെസഞ്ചർ, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് മെറ്റ. ഇന്ത്യയിലെ

Top