‘മിസ്സ് എ ഐ’; സൗന്ദര്യറാണിപ്പട്ടത്തിനായി എ ഐ സുന്ദരികള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു
April 21, 2024 2:27 pm

സൗന്ദര്യറാണിപ്പട്ടത്തിനായി നിര്‍മ്മിതിബുദ്ധി ജന്മം നല്‍കുന്ന എ ഐ സുന്ദരികള്‍ ഒരുങ്ങുന്നു. ‘മിസ്സ് എ ഐ’ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്

Top