ഉമര്‍ ഫൈസി മുക്കത്തിന്റെ ലീഗ് വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയില്‍ മുസ്ലിംലീഗിനുള്ളില്‍ അമര്‍ഷം പുകയുന്നു
April 23, 2024 7:23 am

മലപ്പുറം: ഉമര്‍ ഫൈസി മുക്കത്തിന്റെ ലീഗ് വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയില്‍ മുസ്ലിംലീഗിനുള്ളില്‍ അമര്‍ഷം പുകയുന്നു. ഉമര്‍ഫൈസിയുടെ പ്രസ്താവനകളില്‍ സമസ്ത നേതൃത്വം വ്യക്തത

Top