ജഗൻ നേരിടുന്നത് വൻ വെല്ലുവിളി

ജഗൻ നേരിടുന്നത് വൻ വെല്ലുവിളി

ന്ധ്രയിൽ നടന്നത് വൻ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറി, ജഗൻ മോഹൻ റെഡ്ഡിക്ക് മമ്മുട്ടിയുടെ യാത്ര സിനിമയും ഗുണം ചെയ്തില്ല. ആന്ധ്ര രാഷ്ട്രീയം ഇനി പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്. ആശങ്കയോടെ വൈ.എസ്. ആർ കോൺഗ്രസ്. . .

Top