അവൾ എഴുതിയ അക്ഷരങ്ങളിൽ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ണീരുണ്ട്- video

കുടിലുകളിലെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പുവരുത്തിയാകണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ആരംഭിക്കേണ്ടത്.ഈ പ്രതിസന്ധിയിലും കേരളത്തിലെ യുവജന – വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ ഇടപെടലും പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തുന്നതാണ്.

Top