വിമർശകർക്ക് മറുപടിയായി കേരളത്തിന്റെ വാക്സിൻ ജാഗ്രത !

കോവിഡ് വാക്സിനിൽ 23 ശതമാനവും രാജ്യത്ത് ഉപയോഗശൂന്യമായപ്പോൾ, മുഴുവനും ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി കേരളം മുന്നോട്ട്.(വീഡിയോ കാണുക)

Top