സ്വന്തം ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി കേരളത്തിൽ കളം പിടിക്കാൻ കെ.സി വേണുഗോപാൽ

കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ്സ് രാഷ്ട്രിയത്തിൽ പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് പിറവി;പ്രമുഖരെ ഒപ്പം കൂട്ടി കെ.സി ഗ്രൂപ്പ് സജീവമാകുന്നു.

Top